Catalá    Español
TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES (A.D.R.)
ADR

Per conduir vehicles que transportin mercaderies perilloses, quan així ho requereixin les disposicions de l’acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (A.D.R.), s’exigirà una autorització administrativa especial que habiliti per tal transport. Aquesta autorització especial no habilita per si sola a conduir si no va acompanyada del permís de conduir ordinari en vigor requerit per el tipus de vehicle de que es tracti. Tipus d’Autoritzacions : Bàsic, Cisternes, Explosius i Radioactius.

Requisits:

Estar amb possessió, amb una antiguitat mínima d’un any del permís de conduir ordinari en vigor de la classe “B”, al menys. Haver realitzat amb aprofitament un curs de formació com a conductor de mercaderies perilloses en un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit. Ser declarat apte per la Prefectura Provincial de Trànsit en les corresponents proves d’aptitud. No estar privat per resolució judicial del dret de conduir vehicles de motor i ciclomotors, ni trobar-se sotmès a suspensió o intervenció administrativa del permís que es posseeixi. Reunir les aptituds a psicofísiques requerides per obtenir permís del tipus “C”. Tenir residència normal a Espanya.
· Propers cursos:

© 2012-2019 Autoescola Catalunya | Design by AlcarazCD.com